left right

Viktor Tereshchenko

Viktor Tereshchenko, positive 9 years ago

icon polls Viktar Tsyareshchanka
icon polls Viktar Tsyareshchanka
Viktor Tereshchenko
Have you voted for or against Viktar Tsyareshchanka ?

Source: static.era.by

Back to Viktar Tsyareshchanka - Pictureslogo ElectionsMeter.com