left right

Jiang Zemin - 江泽民

Cartoon of Jiang Zemin - 讽刺江泽民, negative 10 years ago

icon polls Jiang Zemin
icon polls Jiang Zemin
Jiang Zemin - 江泽民
Have you voted for or against Jiang Zemin ?

Source: www.magixl.com

Back to Jiang Zemin - Pictureslogo ElectionsMeter.com