left right

Zdenko Trebuľa 2010

img.aktuality.sk, positive 7 years ago

icon polls Zdenko Trebuľa
icon polls Zdenko Trebuľa
Zdenko Trebuľa 2010
Have you voted for or against Zdenko Trebuľa ?

Source: img.aktuality.sk

Back to Zdenko Trebuľa - Pictureslogo ElectionsMeter.com