Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Valdemar Tomaševski

> Lithuania > Politicians > Lietuvos lenkų rinkimų akcija > Valdemar Tomaševski
Valdemar Tomaševski is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
AWPL
 
photo Valdemar Tomaševski

Valdemar Tomaševski - for

Lietuvos inžinierius, savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. | A Lithuanian politician of Polish descent and MEP.
 NO! Valdemar Tomaševski

Valdemar Tomaševski - against

Spauskite, jei nenorite remti. Pasakykite kodėl. | Click, if you do not support Valdemar Tomaševski. Say why.

Online election results for "Valdemar Tomaševski" in graph.

graph
> Valdemar Tomaševski >

Arguments

[+] ADD

Valdemar Tomaševski - Minority Rights


The topic of today's session is widely spread in Lithuania despite the fact that in most member states the problems of national minorities in general do not exist as they were simply solved. The States of West democracy hammered out two basic documents regulating the rights of national minorities, namely the European Charter for Regional or Minority Languages and the Framework Convention for the Protection of National Minorities. The road was already put ahead for the states of central-eastern Europe, thus they did not need to discover anything but just to approve the documents and implement ...


Waldemar Tomaszewski staje w obronie wartości europejskich


Głównym problemem Litwy jest traktowanie koncepcji narodu litewskiego w sposób wykluczający, a nie włączający. To znaczy w sposób stricte etniczny, a nie obywatelski. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego obserwuję działalność Waldemara Tomaszewskiego i nigdy nie dostrzegłem w niej przejawów szkalowania państwa litewskiego. Pan poseł Tomaszewski upomina się o poszanowanie praw mniejszości narodowych - praw, które funkcjonują we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Litwy. Europarlamentarzysta zobligowany jest do ...


Europarlamentaras V. Tomaševskis garsiai apie žemės grąžinimo problemas


Tai lie­čia vi­sus pi­lie­čius Že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sas Lie­tu­vo­je yra dirb­ti­nai vil­ki­na­mas, val­di­nin­kai – ypač mies­to sa­vi­val­dy­bė­se – pik­tnau­džiau­ja tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, o keis­čiau­sias ir ne­pa­aiš­ki­na­mas da­ly­kas yra tai, kad jų pu­sėn sto­ja net teis­mai, ku­rie lais­vai in­ter­pre­tuo­ja ... 
tomasevskis europarlamentaras, biografia waldemar tomaszewski and more...
load menu